Dòng thời cuộc VTV6 giới thiệu ROBOT3T

Chương trình Dòng thời cuộc VTV6 giới thiệu về ROBOT3T