Dịch vụ cho thuê robot công nghiệp

Dịch vụ cho thuê robot công nghiệp
✴ Nhiều hình thức linh hoạt cho các SME, không cần đầu tư robot với CHI PHÍ LỚN ban đầu.
✴ Chi phí HÀNG THÁNG bằng LƯƠNG công nhân.
✴ Cải thiện chất lượng, năng suất và chi phí từ 30 -50 % so với sản xuất hiện tại.
✴ Tự động báo cáo các kết quả sản xuất hàng ngày.