VC0410: Cánh tay robot cộng tác

VC0410 hướng tới các ứng dụng công nghiệp cơ bản, đặc biệt tập trung vào việc cung cấp giải pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí cao để phát triển và tích hợp Cobot và các thành phần của nó cho các ứng dụng tiềm năng.