Thử nghiệm hệ thống chuyển bình tự động tại nhà máy Rạng Đông

Thử nghiệm hệ thống chuyển bình tự động tại nhà máy Rạng Đông

Các kĩ sư ROBOT3T thử nghiệm hệ thống chuyển bình tự động tại Nhà máy Phích nước Rạng Đông.