Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán giữa Thành viên (người bán) với khách hàng được thực hiện thanh toán online qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ.

1. Thanh toán giữa Thành viên (người bán) với Khách hàng

Cách 1: Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên website Robot3T;

Bước 3: Robot3T gửi xác nhận thông tin Khách hàng và thông tin tài khoản thanh toán;

Bước 4: Robot3T chuyển hàng theo kênh vận chuyển Khách hàng lựa chọn trong đơn hàng;

Bước 5: Khách hàng nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ:

Robot3T chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card.

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên website Robot3T;

Bước 3: Khách hàng lựa chọn tài khoản thanh toán và xác nhận thanh toán;

Bước 4: Robot3T xác nhận thông tin Khách hàng;

Bước 5: Robot3T chuyển hàng theo kênh vận chuyển Khách hàng lựa chọn trong đơn hàng;

Bước 6: Khách hàng nhận hàng;