Compact THC3T-02 ngõ ra STEP/DIR cho Hypertherm chạy với Mach3

3.000.000VNĐ

Compact THC3T-02 ngõ ra Step/Dir cho Hypertherm sử dụng điện áp hồ quang để duy trì khoảng cách nhất quán từ tấm trong khi mỏ hàn đang cắt. Điều này cho phép hệ thống duy trì chiều cao đầu cắt thích hợp bất kể sự thay đổi của vật liệu, độ phẳng của giường cắt.